" דע מאין באת ולאן אתה הולך: התחדשות יהודית בישראל – -מיפוי סוגיות מרכזיות ותוצרים מצופים" | פנים

" דע מאין באת ולאן אתה הולך: התחדשות יהודית בישראל – -מיפוי סוגיות מרכזיות ותוצרים מצופים"

Date: 
Saturday, November 19, 2016
Author: 
הכהן וולף, חגית
הכהן וולף, חגית (2014): בתוך מ. גיליס, מ. מושקט-ברקן וא. פומסון (עורכים) בלשון רבים: אתגרי הפלורליזם בחינוך יהודי - עיונים בחינוך יהודי, י"ד, מאגנס, ירושלים.

More article

הארגונים שלנו